Nhiệm vụ xây dựng Đảng cần phải đặc biệt coi trọng hơn nữa

Thứ Ba, 10/1/2012 | 08:47 GMT+7

(VN News Plus) - Hơn lúc nào hết, Đảng ta càng phải đặc biệt coi trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng. Sự cần thiết phải đặc biệt coi trọng hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Đảng hiện nay được đặt ra trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI của Đảng với nhiều lý do, song có thể khái quát ở một số điểm cơ bản.

1/ Đặc biệt coi trọng hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Đảng hiện nay nhằm giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng

Hơn 80 năm qua, Đảng ta được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo đã làm nên những kỳ tích vô cùng to lớn, đem lại vinh quang cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, làm rạng danh cho dân tộc, non sông, đất nước.

Trải qua những chặng đường cách mạng gian khổ, những thách thức, hy sinh trong đấu tranh máu lửa, các thế hệ cán bộ, đảng viên vẫn kiên trung một lòng vì dân, vì nước. Do đó Đảng được nhân dân đồng tình ủng hộ, một lòng đi theo Đảng, trao gửi niềm tin lớn lao vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Nhân dân thấy Đảng là những cán bộ, đảng viên - từ lãnh tụ cao nhất đến những đảng viên bình thường xung quanh mình - bao giờ và ở đâu cũng gương mẫu hy sinh, trong sáng, tận tình vì dân vì nước. Lẽ đơn giản ấy là sức mạnh cảm hóa, thuyết phục nhân dân tin yêu đi theo Đảng và trở thành truyền thống vẻ vang của Đảng, làm nên sức mạnh phi thường của Đảng để tổ chức cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đánh thắng hai đế quốc lớn là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tiến hành công cuộc Đổi Mới, tiếp tục con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sở dĩ có được như vậy là vì Đảng ta thường xuyên tiến hành công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Người yêu cầu Đảng ta phải thật sự trong như pha lê, mạnh như thác lũ. Cán bộ, đảng viên vào Đảng để phục vụ nhân dân, là công bộc của dân, chứ không phải để làm quan phát tài; vì thế việc gì lợi cho dân thì khó mấy, lớn mấy cũng làm, việc gì hại cho dân thì nhỏ mấy cũng tránh. Bác dạy chúng ta từ cái kim, sợi chỉ cũng không được tơ hào của dân… Sự trong sáng, đức hy sinh, tính gương mẫu là truyền thống quý báu, sức mạnh lớn lao làm nên những thành tựu vẻ vang của Đảng. Truyền thống ấy hiện nay cần được giữ vững, phát huy và tô đậm thêm làm rạng danh lịch sử của một Đảng quang vinh do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, được nhân dân coi là Đảng của chính mình – Đảng ta. Tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên tham nhũng hiện nay là trái với truyền thống vẻ vang của Đảng, là phá hoại Đảng.

2/ Xây dựng Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác xây dựng Đảng chúng ta đã làm, làm nhiều, làm thường xuyên và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên trước yêu cầu mới của cách mạng, Đảng ta lãnh đạo nhân dân tiếp tục sự nghiệp đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội, hội nhập với thế giới hiện đại trong xu thế toàn cầu hóa, đặt ra những yêu cầu mới.

Việc tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức, phấn đấu đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thực hiện nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động tác động không nhỏ tới nước ta. Hơn nữa các thế lực thù địch ra sức thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình nhằm phá hoại chúng ta trên nhiều lĩnh vực… Trong bối cảnh ấy, hơn 3 triệu đảng viên nước ta phải đoàn kết triệu người như một với bản lĩnh vững vàng, với sự sáng tạo để đưa cách mạng nước ta tới đích, hội nhập với thế giới hiện đại mặc dù phải đương với nhiều gian nan, thử thách. Vì thế Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh, thật sự nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mình.

Những tố chất ấy không tự nhiên mà có, mà phải do quá trình đấu tranh, rèn luyện và bằng những hoạt động tích cực, thiết thực, có hiệu quả của công tác xây dựng Đảng tạo nên. Đòi hỏi mới của cách mạng tất yếu phải có tư duy mới về công tác xây dựng Đảng. Đó là nhìn thẳng vào những mặt mạnh, mặt yếu thật sự của Đảng hiện nay, đối chiếu với yêu cầu mới đang đặt ra mà mỗi đảng viên, cán bộ tự chỉnh sửa bồi đắp, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu. Kết quả của công việc này được cân đong đo đếm, bằng thực tế phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng viên, của tổ chức Đảng các cấp; bằng việc phấn đấu tích cực thực hiện những mục tiêu mà Đảng nêu ra là dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; bằng lòng tin thật sự của nhân dân với Đảng.

3/ Xây dựng Đảng để khắc phục những yếu kém, sự suy thoái của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay

Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả đảng viên cán bộ cao cấp ngày càng trở nên trầm trọng, gây bức xúc trong Đảng và nhân dân khiến cho đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xác định đây là vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay. Song đồng chí chỉ rõ, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là công tác rất khó, rất phức tạp vì nó liên quan đến xây dựng tổ chức, xây dựng con người, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Khó nhưng chúng ta không thể không làm vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ của cán bộ đảng viên, kể cả đảng viên cao cấp biểu hiện ở nhiều mặt, có thể khái quát ở mấy điểm chính là tệ tham nhũng, lãng phí, hư hỏng chưa được đẩy lùi mà thậm chí ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn mà hậu quả của nó làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng, làm suy yếu Đảng. Tình trạng cơ hội, chạy chức,chạy quyền, chạy tiền, chạy tội, chạy Huân chương, chạy dự án, gây bè cánh, củng cố quyền lực, chuyên quyền độc đoán, triệt hạ người tài không cùng cánh, tư duy nhiệm kỳ, vì lợi ích nhóm, đặc quyền đặc lợi, đạo đức lối sống sa đọa, vị kỷ, vụ lợi, cá nhân coi thường dân…của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả đảng viên cao cấp đang là nỗi bức xúc trong Đảng và toàn xã hội. Thực tế nguy hại này không thể để tồn tại kéo dài trong Đảng. Việc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi những suy thoái ấy là sự gạn đục khơi trong bằng danh dự, lòng tự trọng của mỗi người vì danh dự của bản thân, của Đảng, vì giữ vững lòng tin bền vững của nhân dân với Đảng.

Chính vì những lý do trên, Đảng ta đặc biệt coi trọng hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Đảng hiện nay là một tất yếu lịch sử, là logic cuộc sống, là danh dự và trọng trách của Đảng.

 

PGS. TS Trần Quang Nhiếp

Ý kiến phản hồi(0)
Ý kiến của bạn

Tin mới nhất
Tin cũ hơn
Giá vàng 9999
Tỷ giá
(Nguồn: EXIMBANK)

Thông tin quảng bá